३ x ६६० मेवॅ, कोराडी प्रकल्प बाधीत गावातील उम्मेदवारांना सामाजिक उत्तरदायित्व योजने अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी निवड प्रक्रियेस अनुसरुन कागदपत्रे पडताळणी करीता तात्पुरती पात्र / अपात्र उम्मेद्वारांची यादी

३ x ६६० मेवॅ, कोराडी प्रकल्प बाधीत गावातील उम्मेदवारांना सामाजिक उत्तरदायित्व योजने अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी निवड प्रक्रियेस अनुसरुन कागदपत्रे पडताळणी करीता तात्पुरती पात्र / अपात्र उम्मेद्वारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . यादी पाहण्यासाठी वेब साईट च्या मुख पृष्ठाला भेट द्या